Team

Kinesitherapie

Kinesitherapie is therapie door middel van beweging (bewegingstherapie met motorische oefeningen). Met kinesitherapie willen we iemand die beperkt is door problemen in het spier- en gewrichtstelsel terug optimaal laten functioneren. We trachten dit te bereiken door mobilisaties, krachttraining, evenwichts- en proprioceptietraining, functionele gangrevalidatie, algemene conditionele training. We maken gebruik van verschillende soorten therapeutische invalshoeken, zoals Bobath, Perfetti, proprioceptieve neuromusculaire facilitatie, ea. Hierbij gaan we steeds op zoek gaan naar de meest geschikte aanpak voor eenieder. Door middel van kinesitherapie willen we de kwaliteit van het leven van de patiënt vergroten of behouden.

Logopedie

Logopedie bij patiënten met een neurologische aandoening bestaat uit de diagnostiek en de behandeling van neurologische spraak-, taal- en/of slikstoornissen. Patiënten met één of meerdere van de volgende problemen kunnen bij ons terecht:

 • Taalproblemen (bv. afasie)
 • Aangezichtsverlamming (facialisparese)
 • Cognitieve communicatiestoornissen
 • Spraakproblemen (bv. dysartrie)
 • Slikstoornis (dysfagie)
 • Spraakapraxie
 • Stemstoornissen

De logopedische behandeling beslaat training, ondersteuning en advisering van de cliënt en de omgeving met als doel het herstellen en/of onderhouden van de communicatie, het slikvermogen en de levenskwaliteit in het algemeen.

Psychologen

De klinisch neuropsycholoog is een master in de klinische psychologie, die is gespecialiseerd in de neuropsychologie. De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag bestudeert.

Bij (vermoeden van) het oplopen van een hersenletsel kunt u bij een klinisch neuropsycholoog terecht komen. De klinisch neuropsycholoog staat o.a. in voor:

 • Het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek, waarbij op basis van dossierstudie, klinische observatie en testonderzoek de gevolgen van het letsel in kaart worden gebracht, dit zowel op cognitief, emotioneel, gedragsmatig als sociaal cognitief vlak.
 • Op basis van dit onderzoek kan een therapieplan worden opgesteld, waarbij het bespreken van deze testresultaten met de cliënt (en ev. met de context) een belangrijke stap is.
 • Een belangrijke taak van de neuropsycholoog is om op basis van het onderzoek informatie en advies te geven aan de cliënt en zijn of haar directe omgeving, over de vastgestelde gevolgen en de impact ervan, alsook tips en handvatten aan te bieden naar omgang hiermee. Met andere woorden, het is vaak de basis om psycho-educatie na NAH aan te bieden. Ook kan revalidatie of training aangewezen zijn, waarbij dan wordt samengewerkt met o.a. ergotherapeut, logopedist en of kinesitherapeut. Voor cognitieve training kunnen we beroep doen op pen- en papiertaken alsook op gecomputeriseerde trainingen. Dit wordt ook functietraining genoemd, omdat hierbij specifiek de beschadigde functie wordt getraind. Binnen onze werking wordt dit steevast geassocieerd met strategietraining, alsook wordt ingezet op het aanleren van hulpmiddelgebruik.
 • Daarnaast worden de cliënt en de omgeving ook begeleid in het aanpassings- en verwerkingsproces. Dit alles wordt dikwijls (gezien de complexiteit van de gevolgen van een NAH) gecombineerd met bvb. aandachtstraining, training om vermoeidheid aan te pakken, … dit alles om de reïntegratie en participatie aan het alledaags leven optimaal te maken. Er wordt dus begeleiding voorzien in het leren omgaan met bepaalde beperkingen, waarbij enerzijds kan getraind worden op de beperkte functie, om deze te optimaliseren, anderzijds kan ook gezocht worden naar strategieën om bepaalde beperkingen te helpen compenseren.
 • Tenslotte kan men bij de klinisch neuropsycholoog ook terecht voor behandeling van bepaalde ziektebeelden, zoals angststoornissen, depressie, impulscontroleproblemen, … na het oplopen van een NAH. Dit wordt vanuit een neuropsychotherapeutisch, holistisch denkkader aangeboden.

Binnen de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie zijn er klinisch (neuro)psychologen die gespecialiseerd zijn in behandeling en diagnostiek bij kinderen (de kinderpsycholoog), volwassenen en senioren.

Ergotherapie

Ergotherapie is een behandelings- en begeleidingsmethode voor personen met beperkingen, bv. door een  neurologische problematiek. De ergotherapeut gaat via activiteiten uit het dagelijks leven met je aan de slag, om je opnieuw zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren (bv. in zelfzorg, in werk of studies en in je vrijetijd). Dit kan bv. bestaan uit specifieke handfunctietraining, advies rond hulpmiddelen en ergonomie, helpen zoeken naar zinvolle dagbesteding, …

Er is geen vaste ergotherapeut in dienst in de Hersenletselpraktijk, er is wel een samenwerking met zelfstandige ergotherapeuten zo dit nodig is voor de verdere revalidatie.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Psychiaters zijn bevoegd medicatie voor te schrijven, lichamelijk onderzoek te doen en laboratoriumtests aan te vragen en te interpreteren.  Ze hebben een uitgebreide expertise op vlak van psychische problemen zoals angst- en stemmingsproblemen, psychose,… en bieden hiervoor therapeutische ondersteuning aan. De psychiater verbonden aan de praktijk heeft daarnaast ook een ruime ervaring opgebouwd in het werken met patienten met een neurologische problematiek.

Revalidatiearts

De revalidatiearts evalueert de impact van aandoeningen op de verschillende domeinen van het dagelijks functioneren; hij brengt de problemen – alsook de mogelijkheden – van de patiënt in kaart. Op basis hiervan wordt een geïndividualiseerd therapieplan opgesteld in relatie met de specifieke hulpvraag. De therapie kan bestaan uit behandelingen bij een kinesist, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, maar eveneens uit bijkomende hulpmiddelen met als doel een maximale zelfstandigheid te bekomen en zo de levenskwaliteit te optimaliseren. De revalidatiearts voorziet de nodige voorschriften voor de therapie en hulpmiddelen.

Camille De Schaepmeester

Camille De Schaepmeester is klinisch neuropsycholoog. Zij is verbonden aan de Hersenletselpraktijk waar zij in staat voor behandeling en begeleiding van personen met een neuropsychologische moeilijkheden, zowel op cognitief, emotioneel als gedragsmatig vlak, dit voornamelijk ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel. Daarbij begeleidt Camille zowel personen met NAH als  partners of het netwerk van personen met NAH. Naast individuele begeleidingen staat zij af en toe ook in voor groepstherapieën aangeboden in de praktijk. Naast haar werk in de Hersenletselpraktijk is zij ook verboden aan het Centrum voor Neuropsychologie waar zij zich voornamelijk toespitst op neuropsychologisch onderzoek, intelligentiebepalingen, en cognitieve training (o.a. functietraining, strategietraining, compensatietraining, …). Samen met Wouter Lambrecht ontwikkelde zij een therapeutische manual met handvaten voor hulpverleners die werken met personen met een niet-aangeboren hersenletsel ‘Kop op! Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel?‘. Tenslotte volgde ze ook de specialisatie-opleiding Parkinson-zorg.

Wouter Lambrecht

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan de Hersenletselpraktijk, waar hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele & gedragsmatige) problemen, over het algemeen ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, begeleidt en behandelt. Binnen het Centrum voor Neuropsychologie voert hij frequent neuropsychologisch onderzoek uit en behandelt de mensen wanneer er problemen worden vastgesteld (dmv cognitieve training (o.a. functietraining, strategietraining, compensatietraining, … ), gesprekstherapie (rouwverwerking, coping, sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie,, …). Ook biedt Wouter in samenwerking met Simon adventure therapie aan.

Naast het klinisch werk geeft Wouter heel regelmatig lezingen en vormingen over de gevolgen van NAH en neuropsychologie in het algemeen. Hij werkt ook samen met collega’s om nieuwe behandelingen uit te werken, nieuwe tests te ontwikkelen, … Hij begeleidt ook lotgenotencontacten en info-avonden voor personen met NAH en de context. Tenslotte is Wouter ook (mede-)auteur van een aantal artikels, schreef hij samen met Noortje Hermans ook het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel’ en met Camille De Schaepmeester de therapeutische manual ‘Kop Op! Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel?’.

Wouter schoolt zich heel regelmatig bij, door het volgen van specialistische opleidingen en congressen. Zo volgde hij recent de specialisatie-opleiding Parkinson-zorg, een 6-daagse opleiding ACT en een jaaropleiding narratieve therapie.

Koen Matthys

Koen Matthys is Fysisch geneesheer Revalidatiearts, opgeleid in het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie te UZ Gent, en was tijdens de opleiding wetenschappelijk actief in het Erasmus MC te Rotterdam. Hij was gedurende 10 jaar werkzaam in het Revalidatieziekenhuis Inkendaal, waar hij de ambulante revalidatie uitbouwde. Hij ontwikkelde een bijzondere interesse voor de neurologische revalidatiezorg; zo volgde hij een bijscholing in stichting ITON (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen) bij Ben Van Cranenburgh. Sinds Januari 2018 is hij actief in AZ Maria Middelares te Gent waar hij verantwoordelijk is voor de ambulante neurologische revalidatie. Het is zijn engagement om zorg op maat te bieden voor mensen met een hersenletsel.

Tim Matthys

Tim Matthys studeerde geneeskunde in Gent en volgde de specialisatie-opleiding tot psychiater in Nederland. Hij heeft ervaring met diverse psychiatrische problematieken. De laatste jaren werkte hij vooral met mensen met langdurige en ernstige psychiatrische aandoeningen (oa psychotische kwetsbaarheid/fACT team) met aandacht voor rehabilitatie en herstel in eigen context. Daarnaast werkte hij ook regelmatig met personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Naar aanleiding van zijn interesse voor NAH volgde hij ook de opleiding Neurorevalidatie (stichting ITON in Nederland, dr B.van Cranenburgh), waarbij ook zo groot mogelijk herstel van functioneren in eigen context belangrijk is.

Charlotte Christiaens

Charlotte Christiaens is klinisch psychologe en neuropsychologe. Ze heeft haar ervaring opgedaan door middel van stages binnen het UZ Gent en het universitair ziekenhuis van Maastricht. Nadien heeft Charlotte 3 jaar gewerkt in een revalidatieziekenhuis voor ze de sprong gewaagd heeft om volledig zelfstandig aan de slag te gaan. 

Charlotte heeft grote affiniteit met neurodegeneratieve aandoeningen, en heeft zich onder meer verder gespecialiseerd binnen de diagnostiek en begeleiding van personen met dementie. Qua psychologische behandeling werkt Charlotte voornamelijk met Acceptance and Commitment Therapy. Binnen de Hersenletselpraktijk te Gent en het Centrum voor Neuropsychologie te Brugge en Kortrijk staat Charlotte in voor de  diagnostiek en behandeling van diverse neuro(psycho)logische problematieken.

Gioia Linzas

Gioia studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar opleiding was ze sterk geïnteresseerd in neuropsychologie, waardoor ze stage liep op de afdeling neurologie van het UZ Gent (bij prof. Miatton). De focus tijdens deze eerste stage lag vooral op het diagnostische aspect. Haar tweede stage liep ze binnen de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie (bij W. Lambrecht). Hierbij lag de focus naast het diagnostisch ook op het therapeutische. Ze stond mee in voor het geven van groepssessies over cognitieve training, psycho-educatie, en ook individuele behandeling ikv neuropsychologische revalidatie.

Ella Vercruyssen

Ella Vercruyssen studeerde in 2019 af als Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie – afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen aan de Universiteit van Gent. Zij deed tijdens haar stageperiodes o.a. ervaring op in het Revalidatiecentrum UZ Gent en in een ambulante neurologische privépraktijk.

Na haar studies besloot ze zich te specialiseren tot Parkinsontherapeut en is ze gestart met de opleiding tot erkend myofasciaal therapeut. Ze wenst zich de komende jaren bij te scholen zodat ze aan de PRO-Q kine kwaliteitscriteria blijft voldoen en hoopt zich komende jaren verder te verdiepen in de Tai Chi om dit te implementeren in de therapie.

Momenteel is Ella werkzaam in de Hersenletselpraktijk en in Vesta, een instelling die zorg en ondersteuning op maat biedt aan personen met een beperking.

Freya Van Thuyne

Freya Van Thuyne studeerde in 2019 af als bachelor in de Logopedie en Audiologie – afstudeerrichting Logopedie aan de Arteveldehogeschool Gent. Ze deed tijdens haar stages o.a. ervaring op in het Revalidatiecentrum UZ Gent – afdeling NAH en een zelfstandige praktijk.

Tijdens haar studies was ze enorm geboeid door diagnostiek en behandeling van personen met neurogene communicatiestoornissen en volgde ze ook de Minor Cognitieve Communicatiestoornissen. Toen ze afstudeerde, besloot ze verder te gaan in de richting van diagnostiek en behandeling van personen met taal-, stem-, spraak- en slikstoornissen. Freya start in september 2020 met het Postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen.

Momenteel is Freya werkzaam in de Hersenletselpraktijk en in een zelfstandige praktijk in Kruisem waar ze kinderen met leerproblemen en volwassenen met taal-, stem-, spraak- en slikstoornissen behandelt.

Laura Mafrans

Laura Mafrans studeerde in 2020 af als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen aan de KULeuven. Tijdens haar opleiding deed ze ervaring op tijdens stages in o.a. het UZ Leuven, het revalidatiecentrum UZ Pellenberg en het KEI Oostduinkerke.

Laura is van plan om haar kennis over neurologische revalidatie steeds op punt te houden, door ook in de toekomst steeds bijscholingen te blijven volgen. Zo zal ze voldoen aan de kwaliteitcriteria van Pro-Q-Kine.

Naast het werken in de Hersenletselpraktijk, is Laura ook werkzaam in het AZ Sint-Lucas, op de diensten neurologie, CCU en het dagziekenhuis bewegingsstoornissen.

Yara Buyck

Yara Buyck studeerde in 2018 af als Master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen bij neurologische aandoeningen. Ze deed tijdens haar stages oa ervaring op in het revalidatiecentrum van UZ Gent. Na haar studies ging ze aan de slag op de afdeling neurologische revalidatie en in het Parkinson dagziekenhuis van AZDelta in Roeselare. Daarna verbreedde ze haar kennis op vlak van revalidatie (neurologisch, orthopedisch, pneumologisch, cardiaal en psychogeriatrisch) in het Koningin Elisabeth Instituut te Oostduinkerke. Yara is gebeten door neurologische revalidatie en schoolt zich dan ook regelmatig bij. Ze voltooide onder meer de opleidingen Parkinson Zorg en Valpreventie.

Dorien Blommaert

Dorien Blommaert studeerde Klinische psychologie optie kinderen en adolescenten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zowel tijdens haar opleiding als tijdens het werken aan haar masterproef over een screening voor kinderen met hersenletsel, werd haar interesse in neuropsychologie enorm gewekt. Ze besloot zich hier nog meer in te verdiepen door de master klinische neuropsychologie aan de universiteit van Leiden (Nederland) te volgen. Hieruit bleek nog meer dat het (ontwikkelende) brein haar enorm interesseert en ze graag kinderen met neuropsychologische klachten wil onderzoeken en begeleiden. Ze liep stage bij een psychologenpraktijk, waar ze met verschillende doelgroepen mocht werken en zowel diagnostisch als therapeutisch ervaring opdeed.

Camille Weyne

Camille Weyne studeerde in juni 2021 af als logopediste aan de Universiteit Gent. Gedurende haar opleiding volgde ze stage in MFC Sint-Lodewijk, UZ Gent en een ambulante multidisciplinaire praktijk. Nadien deed Camille gedurende enkele zomerperiodes extra ervaring op in AZ Zeno op de diensten ambulante revalidatie en hospitalisatie bij personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en slikproblemen.

Ze ontwikkelde een bijzondere interesse voor de diagnostiek en behandeling van personen met neurogene communicatiestoornissen en slikstoornissen en besloot zich hier verder in te blijven verdiepen. Camille volgde van september 2021 tot juni 2023 de tweejarige postgraduaatsopleiding ‘Interdisciplinaire neurorevalidatie’. Gedurende deze opleiding kwamen de doelgroepen NAH, dementie, CP, MS, neuromusculaire aandoeningen en de ziekte van Parkinson aan bod in de vernieuwde opleiding Parkinsonzorg.

Phaedra Gryp

Phaedra Gryp studeerde Toegepaste Psychologie aan Howest  en Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Tijdens haar opleiding werd een sterke interesse in de neuropsychologie aangewakkerd. Bijgevolg liep Phaedra 9 maanden stage binnen de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie. Tijdens deze stage lag de focus zowel op het diagnostische als therapeutische aspect. Ze stond mee in voor het geven van groepssessies ivm cognitieve training, uitwerken van de cognitieve training adhv virtual reality, psycho-educatie alsook individuele behandeling. 

Inès Van Landuyt

Inès Van Landuyt studeerde in 2019 af als logopediste aan de Arteveldehogeschool Gent. Ze deed tijdens haar stages o.a. ervaring op in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op de diensten geriatrie en revalidatie. Vanuit deze stage is haar passie voor dysfagie, communicatiestoornissen en cognitieve stoornissen ontstaan. 

In 2021 is Inès gestart met het tweejarig postgraduaat dysfagie.

Naast het werken in de Hersenletselpraktijk, is Inès ook werkzaam in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde op de diensten geriatrie en intensieve zorgen. In dit ziekenhuis staat ze eveneens in voor de behandeling van patiënten met hoofd-halsoncologie. 

Laura Van Hooste

Laure Van Hooste studeerde in 2021 af als Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen. Tijdens haar stages heeft ze ervaring opgedaan bij verschillende instellingen, waaronder het revalidatiecentrum van UZ Gent en Revarte in Edegem. Na haar studies is ze gaan werken bij AZ Jan Palfijn, waar ze zich toelegde op de acute en ambulante neurologie.

Laure is erg geboeid door neurologische revalidatie en blijft zich regelmatig bijscholen.

Naast de Hersenletselpraktijk, is Laure ook werkzaam op de dienst neurologie in het AZ Maria Middelares.

Zoë Luca

Zoë Luca is ergotherapeut en student Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Haar interesse voor het menselijk brein werd gewekt tijdens haar studies ergotherapie. Ze heeft hier diverse stages
gevolgd binnen het domein van de neurologie. Zo deed zij onder andere stage in het UZ Gent op de afdeling neurochirurgie, in het AZ Sint-Lucas Gent op de afdeling Sp-neurologie en in het MFC Sint-
Gregorius bij kinderen met neuro-motorische stoornissen. In de opleiding klinische psychologie wou zij haar passie voor deze doelgroep verder uitbouwen. Haar interesse werd onder andere gewekt door vakken zoals “neuropsychologie”. Door de combinatie van haar studies vindt zij het multidisciplinair samenwerken en een holistische kijk op een patiënt erg belangrijk. Zij kijkt enorm uit naar de diagnostiek en therapie bij patiënten met neuropsychologische klachten.

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten