Team

Kinesitherapie

Kinesitherapie is therapie door middel van beweging (bewegingstherapie met motorische oefeningen). Met kinesitherapie willen we iemand die beperkt is door problemen in het spier- en gewrichtstelsel terug optimaal laten functioneren. We trachten dit te bereiken door mobilisaties, krachttraining, evenwichts- en proprioceptietraining, functionele gangrevalidatie, algemene conditionele training. We maken gebruik van verschillende soorten therapeutische invalshoeken, zoals Bobath, Perfetti, proprioceptieve neuromusculaire facilitatie, ea. Hierbij gaan we steeds op zoek gaan naar de meest geschikte aanpak voor eenieder. Door middel van kinesitherapie willen we de kwaliteit van het leven van de patiënt vergroten of behouden.

Logopedie

Logopedie bij patiënten met een neurologische aandoening bestaat uit de diagnostiek en de behandeling van neurologische spraak-, taal- en/of slikstoornissen. Patiënten met één of meerdere van de volgende problemen kunnen bij ons terecht:

 • Taalproblemen (bv. afasie)
 • Aangezichtsverlamming (facialisparese)
 • Cognitieve communicatiestoornissen
 • Spraakproblemen (bv. dysartrie)
 • Slikstoornis (dysfagie)
 • Spraakapraxie
 • Stemstoornissen

De logopedische behandeling beslaat training, ondersteuning en advisering van de cliënt en de omgeving met als doel het herstellen en/of onderhouden van de communicatie, het slikvermogen en de levenskwaliteit in het algemeen.

Psychologen

De klinisch neuropsycholoog is een master in de klinische psychologie, die is gespecialiseerd in de neuropsychologie. De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag bestudeert.

Bij (vermoeden van) het oplopen van een hersenletsel kunt u bij een klinisch neuropsycholoog terecht komen. De klinisch neuropsycholoog staat o.a. in voor:

 • Het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek, waarbij op basis van dossierstudie, klinische observatie en testonderzoek de gevolgen van het letsel in kaart worden gebracht, dit zowel op cognitief, emotioneel, gedragsmatig als sociaal cognitief vlak.
 • Op basis van dit onderzoek kan een therapieplan worden opgesteld, waarbij het bespreken van deze testresultaten met de cliënt (en ev. met de context) een belangrijke stap is.
 • Een belangrijke taak van de neuropsycholoog is om op basis van het onderzoek informatie en advies te geven aan de cliënt en zijn of haar directe omgeving, over de vastgestelde gevolgen en de impact ervan, alsook tips en handvatten aan te bieden naar omgang hiermee. Met andere woorden, het is vaak de basis om psycho-educatie na NAH aan te bieden. Ook kan revalidatie of training aangewezen zijn, waarbij dan wordt samengewerkt met o.a. ergotherapeut, logopedist en of kinesitherapeut. Voor cognitieve training kunnen we beroep doen op pen- en papiertaken alsook op gecomputeriseerde trainingen. Dit wordt ook functietraining genoemd, omdat hierbij specifiek de beschadigde functie wordt getraind. Binnen onze werking wordt dit steevast geassocieerd met strategietraining, alsook wordt ingezet op het aanleren van hulpmiddelgebruik.
 • Daarnaast worden de cliënt en de omgeving ook begeleid in het aanpassings- en verwerkingsproces. Dit alles wordt dikwijls (gezien de complexiteit van de gevolgen van een NAH) gecombineerd met bvb. aandachtstraining, training om vermoeidheid aan te pakken, … dit alles om de reïntegratie en participatie aan het alledaags leven optimaal te maken. Er wordt dus begeleiding voorzien in het leren omgaan met bepaalde beperkingen, waarbij enerzijds kan getraind worden op de beperkte functie, om deze te optimaliseren, anderzijds kan ook gezocht worden naar strategieën om bepaalde beperkingen te helpen compenseren.
 • Tenslotte kan men bij de klinisch neuropsycholoog ook terecht voor behandeling van bepaalde ziektebeelden, zoals angststoornissen, depressie, impulscontroleproblemen, … na het oplopen van een NAH. Dit wordt vanuit een neuropsychotherapeutisch, holistisch denkkader aangeboden.

Binnen de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie zijn er klinisch (neuro)psychologen die gespecialiseerd zijn in behandeling en diagnostiek bij kinderen (de kinderpsycholoog), volwassenen en senioren.

Ergotherapie

Ergotherapie is een behandelings- en begeleidingsmethode voor personen met beperkingen, bv. door een  neurologische problematiek. De ergotherapeut gaat via activiteiten uit het dagelijks leven met je aan de slag, om je opnieuw zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren (bv. in zelfzorg, in werk of studies en in je vrijetijd). Dit kan bv. bestaan uit specifieke handfunctietraining, advies rond hulpmiddelen en ergonomie, helpen zoeken naar zinvolle dagbesteding, …

Er is geen vaste ergotherapeut in dienst in de Hersenletselpraktijk, er is wel een samenwerking met zelfstandige ergotherapeuten zo dit nodig is voor de verdere revalidatie.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Psychiaters zijn bevoegd medicatie voor te schrijven, lichamelijk onderzoek te doen en laboratoriumtests aan te vragen en te interpreteren.  Ze hebben een uitgebreide expertise op vlak van psychische problemen zoals angst- en stemmingsproblemen, psychose,… en bieden hiervoor therapeutische ondersteuning aan. De psychiater verbonden aan de praktijk heeft daarnaast ook een ruime ervaring opgebouwd in het werken met patienten met een neurologische problematiek.

Revalidatiearts

De revalidatiearts evalueert de impact van aandoeningen op de verschillende domeinen van het dagelijks functioneren; hij brengt de problemen – alsook de mogelijkheden – van de patiënt in kaart. Op basis hiervan wordt een geïndividualiseerd therapieplan opgesteld in relatie met de specifieke hulpvraag. De therapie kan bestaan uit behandelingen bij een kinesist, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, maar eveneens uit bijkomende hulpmiddelen met als doel een maximale zelfstandigheid te bekomen en zo de levenskwaliteit te optimaliseren. De revalidatiearts voorziet de nodige voorschriften voor de therapie en hulpmiddelen.

Camille De Schaepmeester

Camille De Schaepmeester is klinisch neuropsycholoog. Zij is verbonden aan de Hersenletselpraktijk waar zij in staat voor behandeling en begeleiding van personen met een neuropsychologische moeilijkheden, zowel op cognitief, emotioneel als gedragsmatig vlak, dit voornamelijk ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel. Daarbij begeleidt Camille zowel personen met NAH als  partners of het netwerk van personen met NAH. Naast individuele begeleidingen staat zij af en toe ook in voor groepstherapieën aangeboden in de praktijk. Naast haar werk in de Hersenletselpraktijk is zij ook verboden aan het Centrum voor Neuropsychologie waar zij zich voornamelijk toespitst op neuropsychologisch onderzoek, intelligentiebepalingen, en cognitieve training (o.a. functietraining, strategietraining, compensatietraining, …). Samen met Wouter Lambrecht ontwikkelde zij een therapeutische manual met handvaten voor hulpverleners die werken met personen met een niet-aangeboren hersenletsel ‘Kop op! Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel?‘. Tenslotte volgde ze ook de specialisatie-opleiding Parkinson-zorg.

Wouter Lambrecht

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan de Hersenletselpraktijk, waar hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele & gedragsmatige) problemen, over het algemeen ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, begeleidt en behandelt. Binnen het Centrum voor Neuropsychologie voert hij frequent neuropsychologisch onderzoek uit en behandelt de mensen wanneer er problemen worden vastgesteld (dmv cognitieve training (o.a. functietraining, strategietraining, compensatietraining, … ), gesprekstherapie (rouwverwerking, coping, sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie,, …). Ook biedt Wouter in samenwerking met Simon adventure therapie aan.

Naast het klinisch werk geeft Wouter heel regelmatig lezingen en vormingen over de gevolgen van NAH en neuropsychologie in het algemeen. Hij werkt ook samen met collega’s om nieuwe behandelingen uit te werken, nieuwe tests te ontwikkelen, … Hij begeleidt ook lotgenotencontacten en info-avonden voor personen met NAH en de context. Tenslotte is Wouter ook (mede-)auteur van een aantal artikels, schreef hij samen met Noortje Hermans ook het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel’ en met Camille De Schaepmeester de therapeutische manual ‘Kop Op! Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel?’.

Wouter schoolt zich heel regelmatig bij, door het volgen van specialistische opleidingen en congressen. Zo volgde hij recent de specialisatie-opleiding Parkinson-zorg, een 6-daagse opleiding ACT en een jaaropleiding narratieve therapie.

Koen Matthys

Koen Matthys is Fysisch geneesheer Revalidatiearts, opgeleid in het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie te UZ Gent, en was tijdens de opleiding wetenschappelijk actief in het Erasmus MC te Rotterdam. Hij was gedurende 10 jaar werkzaam in het Revalidatieziekenhuis Inkendaal, waar hij de ambulante revalidatie uitbouwde. Hij ontwikkelde een bijzondere interesse voor de neurologische revalidatiezorg; zo volgde hij een bijscholing in stichting ITON (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen) bij Ben Van Cranenburgh. Sinds Januari 2018 is hij actief in AZ Maria Middelares te Gent waar hij verantwoordelijk is voor de ambulante neurologische revalidatie. Het is zijn engagement om zorg op maat te bieden voor mensen met een hersenletsel.

Silke Galle

Silke Galle studeerde af als logopediste aan de Arteveldehogeschool. Tijdens haar opleiding groeide een bijzondere interesse voor de behandeling van volwassenen met neurogene communicatiestoornissen als gevolg van een hersenletsel. Deze belangstelling werd onder meer gevoed door een praktijkervaring in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem, waar ze een eerste ervaring opdeed met het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van volwassenen met neurogene spraak-, taal-, en slikstoornissen en cognitieve problemen tijdens hun hospitalisatie en revalidatie.

Als pas afgestudeerde logopediste zocht ze dan ook naar een job binnen deze setting. Zo startte ze als logopediste in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis te Waregem, waar ze haar kennis en ervaring uitbreidde rond de logopedische hulpverlening bij onder meer personen met een NAH in de (sub)acute en revalidatiefase.

Sinds kort maakt Silke ook deel uit van het multidisciplinaire team van de Hersenletselpraktijk in het Gentse, gecombineerd met een job als vervangster op de dienst logopedie van het BZIO te Oostende. Ook daar richt ze zich op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatieve vaardigheden en primaire mondfuncties na een NAH en acute, oncologische of degeneratieve slikstoornissen.

Tim Matthys

Tim Matthys studeerde geneeskunde in Gent en volgde de specialisatie-opleiding tot psychiater in Nederland. Hij heeft ervaring met diverse psychiatrische problematieken. De laatste jaren werkte hij vooral met mensen met langdurige en ernstige psychiatrische aandoeningen (oa psychotische kwetsbaarheid/fACT team) met aandacht voor rehabilitatie en herstel in eigen context. Daarnaast werkte hij ook regelmatig met personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Naar aanleiding van zijn interesse voor NAH volgde hij ook de opleiding Neurorevalidatie (stichting ITON in Nederland, dr B.van Cranenburgh), waarbij ook zo groot mogelijk herstel van functioneren in eigen context belangrijk is.

July Verplancke

July Verplancke

July Verplancke studeerde in 2018 af als master in de kinesitherapie bij inwendige aandoeningen. Omwille van haar grote interesse in neurologische revalidatie studeerde zij in 2019 ook de master neurologische aandoeningen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij deed tijdens haar stageperiodes o.a. ervaring op in het Revalidatiecentrum RevArte en zij deed vakantiejobs in AZ Sint-Lucas op neurologische en geriatrische afdelingen. In de toekomst wenst zij zich regelmatig bij te scholen om zich verder te kunnen verdiepen in de neurologische revalidatie. Door haar vooropleiding “inwendige aandoeningen” heeft July ook veel kennis van kinesitherapie bij hart, vaat- en longaandoeningen, diabetes, overgewicht en oncologie. Momenteel is July werkzaam in de Hersenletselpraktijk en AZ Maria Middelares. 

Liesbet De Vulder

Liesbet De Vulder studeerde in 2017 af als kinesiste gespecialiseerd in muskuloskeletale aandoeningen. In juni 2018 behaalde zij haar diploma kinesitherapie bij neurologische aandoeningen.  Sinds het volgen van de “Parkinson zorgwijzer” is Liesbet ook gespecialiseerd in het behandelen van personen met de ziekte van Parkinson. Ze deed veel ervaring op gedurende verschillende stages en was werkzaam op de dienst dwarslaesie te UZ Gent. Haar interesses situeren zich vooral in het domein van de neurologische revalidatie waarbinnen zij nog tal van cursussen wenst te volgen. Momenteel is Liesbet werkzaam in een groepspraktijk te Wetteren en in de Hersenletselpraktijk waar ze vooral focust op neurologische revalidatie.

Claire D’hertoge

Claire D’hertoge studeerde klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Tijdens de opleiding groeide haar interesse voor de werking van de hersenen en hoe deze verwikkeld zijn met emotie en gedrag. Hierdoor koos Claire om zich verder te verdiepen in de neuropsychologie tijdens een uitwisselingsjaar aan de Universiteit van Groningen, waarbij de focus lag op neurodegeneratieve aandoeningen. Daarnaast deed ze veel ervaring op in begeleiding, cognitieve training, diagnostiek, & psycho- educatie bij personen met NAH in het revalidatiecentrum van het UZ Gent. Claire is werkzaam in de Hersenletselpraktijk te Gent waar ze neuropsychologisch onderzoek uitvoert alsook begeleidingen doet en cognitieve training geeft. In de nabije toekomst specialiseert zij zich verder in de neuropsychologie door de opleiding tot klinisch neuropsycholoog te volgen.

Elise Ryckaert

Elise Ryckaert studeerde in 2017 af als logopedist aan de Universiteit Gent. Tijdens haar studies liep ze onder andere stage in MFC Sint-Lodewijk en het revalidatiecentrum van AZ Nikolaas. Ze koos – naast de verplichte lessen rond neurologie en neurogene spraak-, taal- en slikstoornissen – voor de keuzevakken ‘Cognitieve Revalidatie’ en ‘Neurowetenschappen in Taal en Spraak’. Hierdoor is er een bijzondere interesse gegroeid voor de diagnostiek en behandeling van volwassenen met verworven taal-, spraak-, stem- en slikstoornissen ten gevolge van een hersenletsel of chronische aandoening. Na haar opleiding kon ze als logopedist aan de slag in AZ Sint-Lucas te Gent (vakantiejob). Nu werkt ze in de Hersenletselpraktijk, gecombineerd met een job op de dienst NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) in CAR Overleie te Kortrijk. Elise volgt op regelmatige basis bijscholingen. Zo startte ze in september 2018 eveneens het tweejarig postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen aan de Arteveldehogeschool. Het eerste jaar heeft ze met glans doorstaan. Elise is naast logopedist ook mimetherapeut (bij personen met een perifere facialisverlamming).

Norma Vanbrabandt

Norma Vanbrabandt is studente klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Door een keuzevak neuropsychologie groeide haar interesse om hierin verder te gaan. In 2019-2020 loopt ze stage in de Hersenletselpraktijk.

Gioia Linzas

Gioia Linzas is studente cognitieve en biologische psychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel. Door haar interesse in neuropsychologie liep ze eerder al stage in het Universitair ziekenhuis van Gent op de afdeling neurologie. Hierdoor werd haar interesse verder aangewakkerd en loopt ze in 2019-2020 stage in de Hersenletselpraktijk.

Sien Packet

Sien Packet is afgestudeerd als klinisch psychologe aan de KULeuven. Al van tijdens haar studies ontwikkelde zij een specifieke interesse in de neuropsychologie, waardoor ze ook tijdens haar masterstage zich meer is gaan verdiepen binnen dit domein. Momenteel werkt zij in verschillende praktijken als kinder(neuro)psychologe, waarbij ze gespecialiseerd is in neuropsychologisch onderzoek en begeleiding bij kinderen & jongeren. Daarnaast is zij recent begonnen aan de ‘Permanente Vorming: Psychodiagnostiek bij kinderen & adolescenten’. Ook in onze praktijk zal zij neuropsychologische onderzoeken en de begeleiding van kinderen, jongeren & hun context op zich nemen.

Willem Flipts

Willem Flipts studeerde klinisiche psychologie aan de Universiteit van Gent. Een gevarieerd aanbod aan keuzevakken en een boeiende stage op de afdeling neurologie aan het UZ Gent, bewogen hem om zich verder te specialiseren binnen het vakgebied van de neuropsychologie. Willem studeert een extra jaar aan de faculteit Psychology and Neurosience aan de Universiteit van Maastricht. Op die manier wil hij zich bijscholen over de verscheidene therapeutische interventies in de klinische praktijk. Tijdens het voorjaar van 2020 loopt Willem stage op de Hersenletselpraktijk.

Ruby ter Veen

Ruby ter Veen studeert Toegepaste Psychologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Haar blijvende interesse in het neuropsychologisch vakgebied heeft ervoor gezorgd dat ze reeds stage heeft gelopen in de GZA ziekenhuizen op de afdeling Geriatrie en vanaf 2020 werkzaam is als stagiaire in de Hersenletselpraktijk.

Luka Beeckmans

Luka Beeckmans is een derdejaars studente Toegepaste Psychologie aan de Thomas More hogeschool in Antwerpen. Dit wil zeggen dat ze een theoretische basis heeft en praktijkgericht is opgeleid. Door een eerstejaarsvak ‘gedragsneurowetenschappen’ groeide haar interesse in neuropsychologie. Hierdoor liep ze al eerder stage in het Middelheim ziekenhuis van Antwerpen op de afdeling neurologie. Door deze stage groeide haar interesse in neuropsychologie nog meer. In 2020 loopt ze stage in de Hersenletselpraktijk. Hierna wil ze nog graag haar master behalen in de Psychologie en wil ze zich nog verder specialiseren in de neuropsychologie.

Schuiven naar boven

Mededeling ivm Coronavirus

De praktijk blijft geopend, maar door de maatregelen tegen het Coronavirus verandert onze werking.